Statūti

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība.

1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir The Latvian Society of Art Historians and Curators.

1.3. Biedrība ir brīvprātīga un politiski neatkarīga organizācija, kas uz brīvprātības un profesionālās mākslinieciskās jaunrades principa apvieno mākslas zinātnes profesionāļus  un topošos profesionāļus – mākslas, dizaina un arhitektūras  vēsturniekus, mākslas teorētiķus, kritiķus un kuratorus.

1.4. Biedrībai ir zīmogs ar uzrakstu “Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrība”, kā arī savs bankas konts.

1.5. Biedrība ir bezpeļņas organizācija. Visi Biedrības ienākumi tiek novirzīti Biedrības mērķu sasniegšanai.

2. Biedrības mērķi un darbības virzieni

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. sekmēt sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanu, veicinot mākslas zinātnes un Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību;

2.1.2. nostiprināt mākslas zinātnieka profesijas prestižu un stāvokli sabiedrībā, kā arī sekmēt šīs profesijas pārstāvju radošo darbību un radošo darbu izplatību;

2.1.3. sekmēt sabiedrības izpratni, izglītotību un informētību par mākslas zinātnieka profesiju kā arī mākslu  un arhitektūru gan vēsturiskā, gan mūsdienu laikmetīgās  mākslas kontekstā.

2.2. Lai sasniegtu savus mērķus, Biedrība:

2.2.1. īsteno kultūras projektus;

2.2.2. veicina Latvijas mākslas zinātnieku savstarpējo sadarbību;

2.2.3. sadarbojas ar izglītības, zinātnes un atmiņas institūcijām, kā arī ar ārvalstu nozares profesionāļiem un analoģiskām organizācijām;

2.2.4. organizē izglītojošas lekcijas, lekciju kursus, seminārus, ekskursijas, konferences un izstādes, ka arī citus ar mākslu saistītus izglītojošus un sabiedriskus pasākumus un projektus;

2.2.5. nodarbojas ar izdevējdarbību;

2.2.6. piešķir balvu par nopelniem mākslas zinātnē;

2.2.7. drīkst sniegt konsultācijas;

2.2.8. sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm;

2.2.9. aizsargā nozares pārstāvju profesionālās un sociālās tiesības;

2.2.10 iestājas par pamatotu viedokļu daudzveidību;

2.2.11. uztur savu biedru reģistru, uzkrāj un glabā informāciju par viņu radītajiem darbiem, organizētajām izstādēm un radošo darbību, kā arī nodrošina savas darbības rezultātā uzkrātās informācijas saglabāšanu, ievērojot fiziskās personas datu aizsardzības prasības;

2.2.12. pilda citas likumos noteiktās prasības.

3. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

3.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkurš mākslas zinātnes profesionālis vai topošais profesionālis, kas ar savu radošo darbību dod ieguldījumu mākslas zinātnē un kuratordarbībā.

Par Biedrības biedru var kļūt arī juridiska persona, ja tās darbība ir saistīta ar kultūras, mākslas vai zinātnes nozari. 

3.2. Lai kļūtu par biedrības biedru, personai jāiesniedz Biedrības valdei adresēts iesniegums, kā arī savs CV, informācija par radošo darbību vai zinātnisko jaunradi.

3.3. Divu nedēļu laikā kopš 3.2. apakšpunktā norādīto dokumentu saņemšanas valde pieņem lēmumu, kuru nosūta iesnieguma iesniedzējam. Gadījumos, kad lēmuma pieņemšana prasa papildus izpēti vai tam nepieciešams vairāk laika, valde, nesniedzot nekādus papildus paskaidrojumus, ir tiesīga pagarināt lēmuma pieņemšanu uz laiku līdz vienam mēnesim. Gadījumos, kad ir svarīgs iemesls vai ir nepieciešama papildus informācija, valde ir tiesīga to pieprasīt un attiecīgi pagarināt lēmumu pieņemšanu uz laiku līdz pat diviem mēnešiem, atskaitot laiku, kamēr persona sagatavo dokumentus.

3.4. Ja pieteikums neatbilst šajos statūtos noteiktajām prasībām, valde var:

3.4.1. dot laiku iesniedzējam novērst nepilnības pieteikumā;

3.4.2. noraidīt pieteikumu;

3.4.3. noraidīt pieteikumu un piedāvāt iesniedzējam alternatīvu statusu Biedrībā.

3.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

3.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

3.7. Valdei ir tiesības biedru izslēgt no Biedrības, ja:

3.7.1. biedrs kavējis biedra naudas samaksu;

3.7.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces vai valdes lēmumus;

3.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

3.7.4. biedrs ir nodarījis būtisku kaitējumu Biedrības reputācijai vai traucējis tās darbību un mērķu sasniegšanu;

3.7.5. biedrs vairāk neatbilst šajos statūtos norādītajām prasībām.

3.8. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu un tā pamatojums rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram ne vēlāk kā piecu dienu laikā kopš lēmuma pieņemšanas. Izslēdzamajam biedram ir tiesības apstrīdēt lēmumu biedru kopsapulcē. Ja biedru kopsapulce neatceļ valdes lēmumu, biedrs var iesniegt iesniegumu par atkārtotu uzņemšanu ne ātrāk kā trīs gadus pēc valdes lēmuma pieņemšanas brīža. Lēmumu par izslēgta biedra atkārtotu uzņemšanu biedrībā pieņem biedru kopsapulce.

3.9. Valdei ir tiesības ar savu lēmumu jebkurai fiziskai personai piešķirt biedra kandidāta, asociētā biedra un goda biedra statusu.

3.10 Biedru tiesības un pienākumi ir noteikti šajos statūtos un spēkā esošajā likumdošanā, papildus tiek noteikts, ka:

3.10.1. Biedra kandidātam ir tiesības piedalīties biedru sapulcēs, bet nav balsstiesības, kā arī nav tiesības kandidēt uz valdes vai padomes locekļa amatu; Biedra kandidātam ir pienākums maksāt biedra naudu ½ apmērā no biedram noteiktā biedra naudas apmēra;

3.10.2. Asociētajam biedram ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā biedram, izņemot, nav balsstiesību biedru kopsapulcē, nav tiesību kandidēt uz valdes vai padomes locekļa amatu, nav pienākuma maksāt biedra naudu;

3.10.3. Goda biedram ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā biedram, taču tas ir atbrīvots no biedra naudas maksāšanas pienākuma.

3.10. Ja persona vēlas kļūt par Biedrības asociēto biedru, tā iesniedz motivētu iesniegumu valdei. Valde šo iesniegumu izskata un sniedz atbildi mēneša laikā kopš tā saņemšanas. Asociētais biedrs var tikt uzņemts arī pēc valdes iniciatīvas.

3.11. Valdei ir tiesības ar savu lēmumu jebkurai fiziskai personai piešķirt Biedrības goda biedra statusu.

3.12. Katram Biedrības Biedram (izņemot šajos statūtos notiektos izņēmumus), ir viena balss.

4. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

4.2. Biedrības biedram ir šādi pienākumi:

4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

4.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

Citas biedru tiesības un citi biedru pienākumi noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

5. Biedrības institūcijas un struktūrvienības

5.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce. Biedru kopsapulce ievēl valdi un padomi. Biedru kopsapulcei nav tiesību pieņem lēmumus, kas saskaņā ar šiem statūtiem atrodas citas institūcijas kompetencē.

5.2. Biedrības izpildinstitūcija ir valde. Valde tiek ievēlēta uz nenoteiktu laiku. Par valdes locekli var kļūt tikai Biedrības biedrs vai goda biedrs. Valde sastāv no četriem locekļiem, kuri no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju.

5.3. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi īsteno pārstāvības tiesības kopīgi ar vēl vismaz vienu valdes locekli.

Valde pieņem lēmumus ar vienkāršo balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

5.4. Valdei ir tiesības izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

5.5. Valdes locekļiem un priekšsēdētājam un padomes locekļiem biedru kopsapulce var noteikt atlīdzību. Nepieciešamības gadījumā valde ir tiesīga lemt par darbinieku pieņemšanu darbā un viņu atlīdzības noteikšanu.

5.6. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja:

5.6.1. valdes loceklis nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus;

5.6.2. valdes loceklis nav spējīgs vadīt biedrību;

5.6.3. valdes loceklis nodarījis kaitējumu biedrības interesēm;

5.6.4. valdes loceklis zaudējis biedru kopsapulces uzticību;

Valdes loceklim ir tiesības jebkurā laikā atkāpties no savu pienākumu veikšanas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu biedrībai. Atkāpšanās no valdes locekļa amata neatņem biedra tiesības.

5.7. Valdei un biedru kopsapulcei ir tiesības izveidot Biedrības struktūrvienības. Šo struktūrvienību tiesības, pienākumus, organizāciju un citus ar tām saistītus jautājumus nosaka konkrētās struktūrvienības nolikums.

5.8. Padome sastāv no 5 locekļiem, kuri tiek ievēlēti uz 3 gadu termiņu. Par padomes locekli var kļūt tikai Biedrības biedrs vai goda biedrs. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju.

5.9. Padomei ir tiesības:

5.9.1. sniegt ieteikumus valdes darba uzlabošanai;

5.9.2. pieprasīt paskaidrojumus par valdes pieņemtiem lēmumiem;

5.9.3. izvirzīt priekšlikumus par struktūrvienību izveidi, pārveidi vai likvidāciju, kā arī ieteikt kandidātus darbam tajās;

5.9.4. deleģēt savu locekli dalībai valdes sēdēs, kurās tas veic padomdevēja un novērotāja funkcijas.

5.10. Padomes priekšsēdētājs vada padomes sēdes un kārtējās biedru kopsapulces laikā sniedz novērtējumu par valdes darbu pagājušajā gadā. Padomes priekšsēdētājam ir tiesības deleģēt šīs pilnvaras citam padomes loceklim.

5.11. Padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Ja balsu skaits ir vienāds un padomes priekšsēdētājs nav balsojis vai ir atturējies, lēmums nav pieņemts.

5.12. Padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

5.13. Padomes locekli var atsaukt uz tāda paša pamata kā valdes locekli.

5.14. Biedrība un padome savā starpā sazinās, apspriež biedrībai būtiskos jautājumus.

6. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi.

6.2. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta reizi gadā.

6.3. Ārkārtējo biedru kopsapulci ir tiesības sasaukt valdei, valdes priekšsēdētājam vai ne mazāk kā vienai desmitajai daļai biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.4. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms biedru kopsapulces sasaukšanas katram biedram tiek izsūtīts uzaicinājums piedalīties tajā. Uzaicinājums tiek sūtīts rakstveidā uz biedra norādīto epasta adresi. Biedrs ir atbildīgs par to, ka Biedrības valde ir informēta par biedra aktuālās epasta adreses pareizību. Biedra pienākums ir būt sasniedzamam uz norādīto epasta adresi.

6.5. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

6.6. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.7. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā četras piektdaļas no klātesošajiem biedriem.

7. Biedra nauda

7.1. Biedrības biedriem ir jāmaksā biedra nauda. Biedra nauda ir maksājama ar pārskaitījumu biedrības kontā.

7.2. Biedrība naudas apmērs, tiek noteikts ar biedrības kopsapulces lēmumu.

7.3. Biedra nauda jāmaksā reizi gadā.

8. Revīzija

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija vai zvērināts revidents, kuru ieceļ biedru kopsapulce uz vienu gadu.

8.2. Revīzijas komisija vai revidents:

8.2.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.2.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.2.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.4. Revīzijas komisija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas  vai revidenta atzinuma saņemšanas.

9. Biedrības darbības termiņš

9.1. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

9.2. Biedrības darbība izbeidzas:

9.2.1. ar biedru sapulces lēmumu;

9.2.2. ar tiesas spriedumu;

9.2.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;

9.2.4. uzsākot bankrota procedūru;

9.2.5. citos likumā noteiktos gadījumos.

Statūtu izmaiņas Rīgā, 2023. gada 20.februārī, apstiprinātas Uzņēmumu reģistrā 2023. gada 6. martā